Algemene voorwaarden

Toepassing 

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

Studies, offertes en overeenkomsten 

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 2 maand geldig, tenzij anders vermeld. Zo de bestelling later geplaatst wordt, kan dit tot prijsherziening aanleiding geven in welk geval de koper kan afzien van de bestelling. Indien het Btw-tarief wordt gewijzigd voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief Btw werd overeengekomen. 
3. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
4. Alle studies, metingen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Incatro BVBA behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. 

Bestellingen/voorschot/prijzen 

5. Eenmaal de bestelling is geplaatst is annulering of terugzending enkel mogelijk mits wederzijds akkoord. Wanneer de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Als uitgevoerd wordt beschouwd alles wat op maat is gemaakt of dient gemaakt en reeds in productie is.
6. Eenmaal de bestelling is geplaatst, dient onmiddellijk een voorschot betaald van 50% van de waarde van het contract.
7. Indien wij op een werk speciaal moeten terugkomen voor een bijkomende bestelling of voor afwerking van de oorspronkelijk bestelde inrichting ingevolge nalatigheid of wens van de klant of derden, zal voor dit gedeelte het vervoer en de werkuren aangerekend worden aan regieprijzen vanaf onze firma tot terug in onze firma, zelfs moest deze bestelling in de offerte begrepen zijn.
8. Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden of meerwerken die gevraagd worden, zullen door ons na uitvoering eveneens aldus in regie verrekend worden. 

Uitvoering van de werken 

9. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk en proper gemaakt te zijn om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en eventuele wachttijden zullen worden aangerekend.
10. Worden gratis door de klant ter beschikking gesteld : elektriciteit, telefoon eventuele liften en hijstoestellen. 
11. De goederen worden op risico van Incatro BVBA tot op de werf gebracht. Bij afhaling van materialen, reizen deze op risico van de klant.
12. Na levering en/of plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
13. Alle leveringstermijnen vermeld in onze bevestigingen dienen beschouwd te worden als gegeven ten titel van inlichting en buiten onze verantwoordelijkheid. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Incatro BVBA om, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. 
14. Indien het gevaar bestaat dat bij de plaatsing leidingen beschadigd zouden worden, willen wij u verzoeken ons hierop te wijzen en desgevallend een leidingsplan te bezorgen.

Eigendomsvoorbehoud 

15. De goederen blijven eigendom van de Incatro BVBA tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van goederen, nog steeds eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop. 

Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid 

16. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 5 dagen aangetekend worden gemeld , zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
17. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 5 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de Incatro, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. 
18. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 
19. De firma Incatro BVBA is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan leidingen, kabels, bedradingen. Het boren en kappen in muren, wanden, vloeren, plafond e.d. geschiedt steeds op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal uitdrukkelijk de firma Incatro BVBA wijzen op mogelijk gevaar van beschadigingen leidingen ed. indien deze gevaren aanwezig zijn en desgevallend een leidingenplan bezorgen. Indien , ondanks dit beding, in een gerechtelijke procedure of door een arbitrage-instantie, toch enige verantwoordelijkheid in hoofde van de firma Incatro BVBA zou worden weerhouden, blijft een bedrag gelijk aan het bedrag van de vrijstelling die is bepaald door de firma Incatro BVBA met haar verzekeraar voor dergelijke risico’s afgesloten polis, ten laste van de opdrachtgever. 
20. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer in geval van fout is beperkt tot de bedragen waarvoor hij verzekerd is. 

Betaling/facturatie 

21. Onze facturen zijn binnen de 14 dagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 5 dagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven. 
22. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten, tot datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 
Geschillen 
23. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

 

Vraag nu een gratis offerte aan

T+32 9 296 46 10

Stel hier uw vraag: